GAYRİMENKUL ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER

165
GAYRİMENKUL ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER
ads

C:\Users\Acer\Desktop\kocaeli resimler\blok\site haberler\ev.jpg

Gayrimenkulü satan kişinin kimliğine göre satılacak yerin sahibi olup olmadığı muhakkak araştırılmalıdır. Mutlaka tapusu istenilmeli, tapu dairesinden bu yerin o kimse adına kayıtlı olup olmadığı muhakkak teyit edilmelidir. Taşınmaz, Satıcı görünen kimse adına kayıtlı ise üzerinde taşınmaz malın kıymetini azaltacak bir kayıt (haciz, ipotek, irtifak gibi), tapuda devrine bir engel bulunup bulunmadığı tapu görevlilerine sorularak öğrenilmelidir.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş bir yer alınacak ise; yönetim planı mutlaka incelenmelidir. Burayı aldıktan sonra bu yönetim planındaki hükümler yeni sahibi olarak sizi de bağlayacaktır. Bir yerde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulup kurulmadığı tapu müdürlüğüne sorularak öğrenilebilir. Ayrıca tapu kütüğünün beyanlar sütununda buranın bir yönetim planı olduğu yazılıdır. Alıcı burayı satın alırken düzenlenen satış resmi senedinin arkasına yönetim planının varlığı yazılır ve altı Alıcı’ya imzalatılır. Atılan bu imza ile yönetim planındaki tüm hükümler kabul edilmiş olur.

Tapu bilgilerine siz bi şekilde ulaşamıyorsanız, satıcıdan, taşınmazın üzerinde mevcut tüm hak ve yükümlülükleri gösterir yeni tarihli tapu kayıt örneği istenmelidir. Alacağınız yer konut, işyeri gibi yapılı bir yer ise tapu sicil müdürlüğü veya belediyede inşaat projesi mevcuttur. Taşınmaza ait inşaat projesi muhakkak incelenmelidir. Zemindeki fiili durumunun projesine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Projesine aykırı tadilat ve ilaveler varsa ileride belediyece ceza yazılabilir, taşınmaz yıktırılabilir. Bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz.

C:\Users\Acer\Desktop\kocaeli resimler\blok\site haberler\ev2.jpg

Kesinlikle satış protokolü yapılmalıdır. Bu protokol; biri alıcıda, diğeri satıcıda kalmak üzere iki nüsha olmalıdır. Anlaşmaya varılan satış şartları ayrıntıları ile bu protokole yazılarak karşılıklı imzalanmalı, satış protokolü birkaç sayfadan oluşuyorsa her sayfada Alıcı ve Satıcının imzaları bulunmalıdır. Satış protokolü imzalanmadan kaparo verilmemelidir. Protokole ne miktar kaparo verildiği yazılmalı ve kaparo anlaşılan satış bedelinin %5’ini geçmemelidir.

Alınacak konut veya işyerinin bulunduğu bina üzerinde kat mülkiyeti olup olmadığının tapu sicil müdürlüğünden öğrenilmesi gerekir. Kat mülkiyetine henüz geçilmemişse, yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması ve kat mülkiyetine geçiş ile ilgili bazı formalitelerin olacağı ve birtakım masraflar yapılması gerekeceği dikkate alınmalıdır.

Kadastro müdürlüğüne gidilerek almak istenilen gayrimenkulün haritasına bakılmalıdır. Çevresinde neler olduğu, önüne, arkasına, yanına ne gibi inşaatlar yapılabileceği öğrenilmelidir.

Satış konusunda kesin anlaşmaya varmadan önce, gayrimenkulün değeri tam olarak tespit edilmelidir. Alınacak yer işyeri ise o bölgenin iş kapasitesi de muhakkak araştırılmalıdır. Bu yatırım içinde ilerideki dönemde menkulün değer kazanacağı bir yer olmalıdır.

Satış protokolünde taşınmaza ait adres ve tapu bilgileri açıkça belirtilmelidir. Satış protokolüne taşınmaz malın mahalle-köy, ada-parsel, varsa bağımsız bölüm numaraları yazılmalı ve bilinen posta adresi de mutlaka belirtilmelidir.

Tapudaki masrafların kimin tarafından ödeneceği konusunda anlaşmaya varılmalı ve bu husus satış protokolüne yazılmalıdır. Tapu müdürlüğüne kadar gelen pek çok işlemde sırf bu masrafları kimin ödeyeceğinde anlaşmaya varılmadığından taraflar anlaşmazlığa düşerek satıştan vazgeçebilmektedir.

Mutlaka daha sonradan satıcının bulunabileceği adres ve telefonların alınması gerekir. Pek çok sebepten ötürü satış sonrasında da satıcıya ulaşmanız gerekebilecektir.

Satış gününe kadar işlemiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su, elektrik, doğalgaz, apartman aidatı, telefon, kablolu TV. Gibi borçların kimin tarafından ödeneceğini kararlaştırılmalıdır. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu´na göre bu borçların teminatı gayrimenkuldür. Bu itibarla, alacaklı idare gayrimenkul üzerine haciz koyarak gayrimenkulün satışını isteyebilir. Bu yüzden satıcıdan bu idarelerden alınmış “…borcu yoktur.” yazısının getirilmesini istemekte yarar vardır. Bu mümkün olamazsa bu borçlardan sorumluluğun satıcıya ait olduğu protokole yazılmalıdır.

ads
Araç çubuğuna atla
[responsivevoice_button voice="Turkish Female"]